Tevékenységünk

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ az alapszolgáltatások szakmai egységen belül biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi szociális szolgáltatásokat:

 1. étkeztetés,
 2. házi segítségnyújtás,
 3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 4. nappali ellátás - idősek klubjai,
 5. nappali ellátás - fogyatékos személyek ellátása. 
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam, valamint a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
 
Az alapszolgáltatásokat igénybevevők köre:
 • Tiszaújváros közigazgatási területén tartózkodó és bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok, bevándoroltak és letelepedettek, hontalanok, a magyar hatóság által menekültként, vagy oltalmazottként elismert személyek, valamint Tiszaújváros közigazgatási területén élő hajléktalan személyek,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az előző pontban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgárai,
 • valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásban részesülők vonatkozásában, Tiszaújváros és a térség 9 településének közigazgatási területén élő személyekre.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA

Férőhely szám: 16 fő

Az intézmény feladata a szolgáltatásait igénybe vevők szükségleteihez igazodó mentális, pszichés, egészségügyi és szociális gondozási szükségleteinek kielégítése.

Feladata elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra, önellátásra részben képes, felügyeletre szoruló, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékkal élők napközbeni tartózkodásának a megszervezése, társas kapcsolatok biztosítása, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítése, továbbá igény szerint a napközbeni étkeztetés megszervezése kiszolgálással.

Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.

A fogyatékos személyek nappali ellátása biztosítja:

 • az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
 • a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,
 • biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

A nappali ellátás szolgáltatási elemei:

 • tanácsadás,
 • készségfejlesztés,
 • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
 • esetkezelés,
 • felügyelet,
 • gondozás és
 • közösségi fejlesztés
 • Szabadidős programok: az intézmény az ellátást igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya -, és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez.
 • Egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, valamint mentális gondozás.

A fogyatékos személyek nappali intézményére vonatkozó különös szabályok:

 • fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható az a személy, aki:

- veszélyeztető magatartást tanúsít,
- orvosi ellátást és állandó ápolást igényel,

 • fogyatékos személyek nappali intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet,
 • a fogyatékos személyek nappali intézménye a fentiekben felsorolt szolgáltatási elemek mellett
 • gyógypedagógiai segítségnyújtás,
 • pedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.
 • fogyatékos személyek nappali intézményében hat-nyolc fős gondozási csoportot kell kialakítani. A gondozási csoportok kialakítása során figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vevők életkorára és fejlettségi szintjére.

A nappali ellátás biztosítására az intézmény rendelkezik:

 • közösségi együttlétre
 • a pihenésre
 • a személyi tisztálkodásra
 • a személyes ruházat tisztítására szolgáló helyiségekkel
 • az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel
 • többfunkciós helyiséggel, melyben lehetőség van foglalkoztatásra, szabadidős programok lebonyolítására