Térítési díj

Személyi térítési díj:

A gondozóházi ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege az ellátott jövedelmének legfeljebb 60 %-a. (A gondozóházi ellátásért fizetendő személyi térítési díj áfamentes.) Az időskorúak gondozóházában a személyi térítési díj megállapítására az intézményvezető jogosult.
Ha az ellátást a jogosult a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, akkor a személyi térítési díj megállapításánál figyelembe vehető havi jövedelmet naptári napra kell átszámolni. Ebben az esetben az ellátásért fizetendő napi személyi térítési díj a napi jövedelemnek a 60 %-át nem haladhatja meg. Gondozóházi elhelyezésért fizetendő személyi térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére különös méltánylást érdemlő körülmény esetén a polgármester jogosult. Az átmeneti ellátásban részesülő személy a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a távollét minden napjára a megállapított napi személy térítési díj 20 %-át fizeti. A távolléti napok száma naptári éves szinten összeadódik. Két hónapot meghaladó távollét idejére, az egészségügyi intézményben történő kezelés időtartama alatt a távollét minden napjára a megállapított napi személyi térítési díj 40 %-át, az ide nem tartozó esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60 %-át fizeti.
 
A személyi térítési díj megállapításához csatolni kell:

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi szolgáltatás igénybevétele esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot és a rendszeres havi jövedelmet igazoló dokumentumok másolatát.
 
Intézményi térítési díj:

Napi intézményi térítési díj: 6.125 Ft
Havi intézményi térítési díj: 183.750 Ft
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális szolgáltatások után fizetendő személyi térítési díjak megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.